توجه به این شرایط برای به نتیجه رسیدن آتش بس باید اصولی چند رعایت شود. تضمین دادن ائتلاف ضد سوری مبنی بر عدم حمایت از گروه های تروریستی و نیز عدم مشروعیت دادن به آنها از جمله این مولفه ها است. سازمان ملل باید هنگام برقراری آتش بس، اصل مقابله با تحركات منفی كشورهای عربی، غربی، تركیه و صهیونیست ها در سوریه را نیز اجرا كند.

سوریه در حالی همچنان صحنه تقابل میان سوریه ركن اصلی مقاومت و دشمنان مقاومت است كه ارائه طرحی دیگر از سوی اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور سوریه ابعاد جدیدی از روند تحولات این كشور را رقم زده است. بر اساس طرح اخضر ابراهیمی، در طول چهار روز تعطیلی عید قربان میان گروه های درگیر در سوریه آتش بس برقرار شده تا زمینه ای برای مذاكرات گسترده و در نهایت برقراری ثبات در این كشور باشد. در چارچوب این طرح، اخضر ابراهیمی رایزنی های بسیاری در منطقه داشته كه دیدار با مقامات سوریه، كشورهای منطقه ازجمله ایران، عربستان، تركیه، لبنان و قطر در این چارچوب صورت گرفته است. بر اساس گزارش های منتشره این طرح از سوی كشورهای منطقه نیز مورد تأیید قرار گرفته است و كشورهای غربی نیز نگاه مثبتی به آن داشته اند.

مولفه های آتش بس

این طرح در شرایطی مطرح شده كه به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی به نتیجه رسیدن آن نیازمند یك مولفه اساسی است و آن صداقت رفتاری سازمان ملل و غرب در برابر آن است. در دوران كوفی عنان طرح مشابهی مطرح شد كه دولت سوریه برای ابراز صداقت خویش در روند سیاسی كشور و نیز احترام به خواست سازمان ملل آن را پذیرفت. در شرایطی كه ارتش سوریه در آن زمان از شهرها خارج و به پادگان ها بازگشت ائتلاف ضد سوری شامل تركیه، كشورهای مرتجع عربی، غرب و صهیونیست ها بدون توجه به اصل آتش بس به حمایت از گروه های تروریستی پرداختند كه نتیجه آن نیز كشتارهای صورت گرفته در حماه، حمص، دیرالزور و... بوده است.

در مقطع كنونی نیز تحولات میدانی سوریه نشان می دهد كه ارتش این كشور با پشتیبانی مردم توانسته بخش عمده ای از گروه های تروریستی را حذف و آرامش را بر بسیاری از مناطق حاكم سازد.

باتوجه به اینكه برخی كشورهای مرتجع عربی منطقه، غربی ها، تركیه و صهیونیست ها این روند را مغایر با اهداف خود در سوریه می دانند، اكنون این تردید وجود دارد كه برقراری آتش بس اقدامی تحمیلی از سوی آنها به سازمان ملل برای ایجاد فضای تنفس برای گروه های تروریستی و حتی اقدامات مستقیم آنها در سوریه باشد. به عبارتی ائتلاف ضد سوری تلاش داشته باشد تا از فضای آرام آتش بس برای ترمیم گروه های تروریستی و ایجاد بحران های جدید در سوریه بهره برداری كند. مشروعیت بخشیدن به گروه های تروریستی تحت نام مخالفان نظام می تواند از دیگر حربه های غرب باشد. این سناریو مطرح است كه غرب با این آتش بس به تروریست ها ماهیت جریا ن های اپوزیسیون را بدهد تا مشروعیت بخش جنایات آنها و حتی حمایت غرب از آنان باشد.

شروطی كه باید اجرا شود

باتوجه به این شرایط برای به نتیجه رسیدن آتش بس باید اصولی چند رعایت شود. تضمین دادن ائتلاف ضد سوری مبنی بر عدم حمایت از گروه های تروریستی و نیز عدم مشروعیت دادن به آنها از جمله این مولفه ها است. سازمان ملل باید هنگام برقراری آتش بس، اصل مقابله با تحركات منفی كشورهای عربی، غربی، تركیه و صهیونیست ها در سوریه را نیز اجرا كند؛ چراكه در غیر این صورت این آتش بس صرفاً به تشدید بحران در سوریه منجر می شود؛ زیرا در این ایام ائتلاف ضد سوری به تقویت گروه های تروریستی می پردازد كه حاصلی جز تشدید بحران نخواهد داشت. اصلی كه از سوی كشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان، روسیه و چین نیز مورد تأكید قرار گرفته و آن را مولفه ای برای برقراری ثبات در سوریه می دانند.

به هر تقدیر اگر سازمان ملل و شخص اخضر ابراهیمی واقعاً به دنبال برقراری آتش بس در سوریه هستند باید ضمانت های لازم را برای عدم سوءاستفاده از آتش بس بدهند و اصل مقابله با گروه های تروریستی و ائتلاف ضد سوری را اجرایی سازند؛ چراكه تا زمانی كه این طیف ها حضور دارند، عملاً ثباتی در سوریه ایجاد نمی شود؛ امری كه در كنار چالش های بسیار برای سوریه و منطقه به رسوایی و شكست برای سازمان ملل مبدل خواهد شد كه مسلماً هزینه های بسیاری برای این سازمان در عرصه جهانی به همراه دارد.